2017

2017-10-05

FLIEGENDER TEPPICH - Interactive Installation - Finissage

B-WUSST Woche, Rathaus, Detmold, D

2017-09-28

SPRACHE DER DINGE - Exhibition

Sprache der Dinge, PallasT, Berlin

2017-09-20

FLIEGENDER TEPPICH - Interactive Installation

B-WUSST Woche, Rathaus, Detmold, D

2017-07-23

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-22

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-21

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-20

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-19

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-18

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-16

Alles Muss Raus! Festival, Kaiserslautern, D

2017-07-15

Alles Muss Raus! Festival, Kaiserslautern, D

2017-07-02

Angesichts - Maskenbau Workshop (part II) 

Hangar 21, Detmold, D

2017-07-01

Angesichts - Maskenbau Workshop (part II) 

Hangar 21, Detmold, D

2017-06-30

Angesichts - Maskenbau Workshop (part II) 

Hangar 21, Detmold, D

2017-06-22

Angesichts - Maskenbau Workshop (part I) 

Hangar 21, Detmold, D

2017-06-21

Angesichts - Maskenbau Workshop (part I) 

Hangar 21, Detmold, D

2017-06-20

Angesichts - Maskenbau Workshop (part I) 

Hangar 21, Detmold, D

2017-06-11

Marktplatz, Detmold, D

2017-04-30

Les Turbulentes, Vieux-Condé, F

2017-04-29

Les Turbulentes, Vieux-Condé, F